Reklamační řád

Mechaneo profesionální nářadí

Mechaneo Industrial Solutions s.r.o.

396 01, Mysletín 34 ičo. 21120943  CZ21120943

 

Provozovna: Masarykova 922, 396 01, Humpolec

IČO: 211 20 943, DIČ: CZ211 20 943

Spisová značka C 33855 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

e-mail: info@mechaneo.cz
tel. číslo: +420 561 206 800

www.mechaneo.cz

 

 

Reklamační řád

 

 1. ÚVOD

 

Tímto reklamačním řádem se stanoví postup při uplatnění, posouzení a vyřízení práv z vadného plnění (dále „reklamace“) u zboží dodaného kupujícímu ze strany prodávajícího. Odpovědnost prodávajícího za vady zboží se řídí tímto reklamačním řádem, všeobecnými obchodními podmínkami prodávajícího a příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b. 

 

 1. PRÁVO NA REKLAMACI VADNÉHO PLNĚNÍ

 

  1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží:

 

 1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;

 

 1. je vhodné k účelu, pro které jej kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil; a

 

 1. je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

 

  1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností:

 

 1. je zboží vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem;

 

 1. zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, ledaže prodávající prokáže, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření kupní smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv;

 

 1. je zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat; a

 

 1. zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením kupní smlouvy.

 

  1. Ustanovení čl. 2.2 reklamačního řádu se nepoužije v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost zboží liší a kupující s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil.

 

  1. Ustanovení uvedená v čl. 2.1 a 2.2 reklamačního řádu se nepoužijí u zboží, pokud jeho vadu způsobil sám kupující a dále u opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo opotřebení použitého zboží odpovídající míře jeho předchozího používání.

 

  1. Projeví-li se vada v průběhu jednoho (1) roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

 

  1. Prodávající odpovídá kupujícímu také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle kupní smlouvy provedena prodávajícím nebo na jeho odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena kupujícím a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl prodávající.

 

  1. Kupující může vytknout vadu, která se projeví u zboží v době dvou (2) let od převzetí, ledaže se prodávající s kupujícím dohodnou jinak nebo prodávající či výrobce poskytne zvláštní záruku za jakost nad rámec jeho zákonných povinností. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, doba pro vytčení vady zboží neběží po dobu, po kterou kupující nemůže zboží užívat.

 

  1. Prodávající upozorňuje kupujícího, že někteří výrobci zboží poskytují na zboží zvláštní záruku za jakost. Prodávající poskytuje k prodloužené záruce více informací na webové stránce v sekci „Prodloužení záruky“.

 

  1. Vadu může kupující vytknout u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Kupující může uplatnit právo z vady také elektronicky prostřednictvím reklamačního listu uvedeného na webové stránce v sekci „Reklamace a servis“.

 

  1. V případě uznané reklamace nahradí prodávající kupujícímu  hodnotu řádně reklamovaného zboží a náhradu nákladu účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva, vznikly-li kupujícímu a uplatní-li je nejpozději ve lhůtě jednoho měsíce po uplynutí lhůty, v níž je třeba vytknout vadu.

 

  1. Podmínkou pro uplatnění reklamace je, aby byla uplatněna včas. Nevytkne-li kupující vadu zboží včas, pozbývá právo odstoupit od kupní smlouvy. Nevytkne-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nebude mu právo z vadného plnění přiznáno. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada vytknuta bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou (2) let po odevzdání zboží, ledaže výrobce poskytuje na zboží prodlouženou záruku za jakost.

 

  1. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření kupní smlouvy, nebo pokud vadu zboží způsobil sám kupující.

 

  1. Vyskytne-li se u předmětu prodeje při dodání či v průběhu záruční doby vada, má kupující právo vytknout vadu (vadu či vady reklamovat). Za vadu nelze považovat změnu zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho běžného opotřebení, nesprávného používání, údržby, zásahu vyšší moci nebo neoprávněného zásahu či nevhodné manipulace navzdory návodu či poučení poskytnutého kupujícímu nejpozději při dodávce zboží.

 

  1. Reklamační řízení lze zahájit, jestliže je reklamované zboží kompletní (pokud není nekompletnost či jiné množstevní vady předmětem reklamace).

 

 1. PRŮBĚH REKLAMAČNÍHO ŘÍZENÍ

 

  1. Reklamaci uplatňuje kupující elektronicky prostřednictvím formuláře uvedeného v sekci „Reklamace a servis“ jako reklamační list anebo v sídle prodávajícího. Reklamace musí obsahovat tyto náležitosti:

 

 1. číslo objednávky/ faktury nebo jiný údaj o koupi zboží u prodávajícího;

 

 1. e-mailovou adresu kupujícího;

 

 1. popis vad (vady) a množství (počet kusů) vadného zboží;

 

 1. volbu práva z titulu vadného plnění (způsob vyřízení reklamace). Kupující je oprávněn požadovat vyřízení jedné reklamace různými alternativními (podpůrnými) způsoby;

 

 1. případně další vhodné důkazní prostředky, které umožní ověřit oprávněnost reklamace (foto apod.).

 

  1. V případě, že nebude reklamační list obsahovat výše uvedené informace, prodlouží se lhůta pro vyřízení reklamace o dobu do doručení jejich dodatečného doplnění prodávajícímu. Kupující je povinen předložit zboží prodávajícímu či jím pověřené osobě k prověření reklamovaných vad.

 

  1. Vadu lze vytknout prodávajícímu, u kterého zboží bylo koupeno. Je-li však k opravě určena jiná osoba, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, kupující vytkne vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy.

 

  1. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba, je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i ve svém sídle. V provozovně musí být po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizováním reklamací.

 

  1. Prodávající je povinen kupujícímu vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

 

  1. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Jestliže prodávající reklamaci odmítne, je povinen uvést relevantní důvody odmítnutí. Po marném uplynutí lhůty dle tohoto odstavce může kupující od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

 

  1. V případě uznání reklamace je prodávající povinen ji bezodkladně vyřídit způsobem stanoveným občanským zákoníkem a tímto reklamačním řádem. Vrací-li se reklamované zboží zpět prodávajícímu či zasílá-li se jemu či servisní firmě k opravě, hradí náklady přepravy prodávající; kupující je povinen vadné zboží zkompletovat (pokud nekompletnost nebyla předmětem reklamace), a vadu či vady viditelně označit, je-li to možné a zboží zabalit či jinak zabezpečit proti ztrátě a poškození během přepravy.

 

  1. Prodávající je povinen vydat spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

 

 1. POSOUZENÍ VAD ZBOŽÍ

 

  1. Má-li zboží vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nového zboží bez vady nebo opravu zboží, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího.

 

  1. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.

 

  1. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha zboží a účel, pro který kupující zboží koupil. K odstranění vady převezme prodávající zboží na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž zboží, jehož montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem zboží předtím, než se vada projevila, prodávající provede demontáž vadného zboží a montáž opraveného nebo nového zboží anebo uhradí náklady s tím spojené.

 

  1. Nepřevezme-li kupující zboží v přiměřené době poté, co jej prodávající vyrozuměl o možnosti zboží po opravě převzít, náleží prodávajícímu úplata za uskladnění. Neujednají-li strany její výši, platí za ujednanou výše obvyklá.  

 

  1. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud:

 

 1. prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s čl. 4. 3 reklamačního řádu;

 

 1. se vada projeví opakovaně;

 

 1. je vada podstatným porušením smlouvy; nebo

 

 1. je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

 

  1. Má se za to, že vada zboží není nevýznamná. Je-li vada zboží nevýznamná, kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy ve smyslu čl. 4.5 reklamačního řádu.

 

  1. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží zboží nebo co mu kupující prokáže, že zboží odeslal.

 

  1. Do odstranění vady nemusí kupující platit část kupní ceny odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu. Při dodání nového zboží vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady zboží původně dodané.

 

  1. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém ho obdržel. To neplatí:

 

 1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží;

 

 1. použil-li kupující zboží ještě před objevením vady;

 

 1. nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím; nebo

 

 1. prodal-li kupující zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li ho, anebo pozměnil-li zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití zboží prospěch.

 

  1. Pokud jsou předmětem prodeje hygienické či ochranné prostředky, nemůže kupující odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej kupující porušil. Pokud tato podmínka není splněna, není kupující z hygienických důvodů oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v souladu s ustanovením § 1837 písm. g) občanského zákoníku.

 

  1. Dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze dále odstoupit ani od kupní smlouvy o dodávce zboží, vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám nebo o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej kupující porušil.

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

  1. Prodávající není v prodlení v případě, že neučiní příslušný úkon směřující k vyřízení reklamace v kterékoli zde stanovené lhůtě z důvodů neposkytnutí součinnosti kupujícím; příslušná lhůta se prodlužuje o dobu trvání překážky spočívající v neposkytnutí součinnosti kupujícím.

 

  1. Kupujícímu náleží náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění práva z vadného plnění, avšak pouze v případě, že toto právo uplatní do jednoho (1) měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.