Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Mechaneo Industrial Solutions s.r.o.

396 01, Mysletín 34 ičo. 21120943  CZ21120943

 

 

 1. 1.           ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

1.1.       Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti Mechaneo Industrial Solutions s.r.o.se sídlem Mysletín 34, 396 01 Humpolec, IČO: 21120943, zapsané v obchodním rejstříku C 33855 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích(dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy na prodej zboží (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.mechaneo.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

 

1.2.       Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

 

1.3.       Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 

1.4.       Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupující prohlašuje, že se před uzavřením kupní smlouvy seznámil s obsahem obchodních podmínek a že s nimi souhlasí a bez výhrad je přijímá. Ve všech případech, které obchodní podmínky neupravují, se smluvní vztah bude řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, jakož i předpisy souvisejícími.

 

1.5.       Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 

1.6.       Znění obchodních podmínek může prodávající kdykoli jednostranně měnit či doplňovat s tím, že aktuální znění obchodních podmínek prodávající bez zbytečného odkladu uveřejní na webové stránce. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. V případě jakýchkoli změn webového rozhraní obchodu prodávající nenese odpovědnost za případnou újmu, která kupujícímu vznikne v důsledku toho, že se kupující neseznámil se změnami proto, že webové rozhraní obchodu pravidelně nevyužívá.

 1. 2.           UŽIVATELSKÝ ÚČET

 

2.1.       Prodávající může jako podmínku využití služeb webového rozhraní obchodu stanovit předchozí registraci kupujícího na webové stránce. Za účelem registrace vyplní kupující v registračním formuláři pravdivé, správné a úplné údaje o své osobě.

 

2.2.       Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

 

2.3.       Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.  Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

 

2.4.       Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem, které si kupující sám zvolí. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

 

2.5.       Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám a je povinen učinit všechna přiměřená opatření k jejich utajení. Kupující v plném rozsahu odpovídá za neoprávněné užití svých přístupových údajů nebo svého uživatelského účtu a za jakoukoli škodu tím způsobenou.

 

2.6.       V případě ztráty, odcizení nebo jiného zneužití přístupových údajů k uživatelskému účtu je kupující povinen sdělit tuto skutečnost neprodleně prodávajícímu. Prodávající v přiměřené lhůtě poskytne kupujícímu nové přístupové údaje.

 

2.7.       Prodávající může zrušit uživatelský účet bez předchozího upozornění, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek) nebo právní předpisy.

 

2.8.       Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet, resp. webové rozhraní obchodu, nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 1. 3.           UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

3.1.       Na základě kupní smlouvy se prodávající zavazuje odevzdat kupujícímu předmět prodeje a umožnit mu nabýt vlastnické právo k němu a kupující se zavazuje Předmět prodeje převzít a zaplatit za něj prodávajícímu kupní cenu.

 

3.2.       Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní obchodu, jakož i informace ústní, telefonické či informace získané prostřednictvím reklamních letáků, tisku, elektronické pošty nebo internetu, jsou informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost celé nabídky zboží. Informace o aktuální dostupnosti zboží jsou uvedeny na webovém rozhraní obchodu.

 

3.3.       Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za vrácení zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 

3.4.       Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží a o způsobu a času dodání zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží (včetně způsobu a času dodání zboží) uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a Slovenska.

 

3.5.       Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 

3.5.1.      objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

 

3.5.2.      způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

 

3.5.3.       informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

 

3.6.       Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Potvrzením vyplněného objednávkového formuláře dojde k vygenerování objednávky, jejíž součástí jsou i tyto obchodní podmínky, s nimiž je kupující povinen se seznámit. V případě, že kupující souhlasí se všemi údaji v objednávce a se zněním těchto obchodních podmínek, objednávku akceptuje kliknutím na tlačítko „Objednávka zavazující k platbě“. Kliknutím na toto tlačítko kupující výslovně bere na vědomí, že se zavazuje k úhradě kupní ceny zboží. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

 

3.7.       Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

 

3.8.       Smluvní vztah (kupní smlouva) mezi prodávajícím a kupujícím vzniká samotným odesláním objednávky kupujícím (kliknutím na tlačítko „Objednávka zavazující k platbě“) učiněným na webovém rozhraní obchodu. V tomto okamžiku dochází k platnému uzavření kupní smlouvy.

 

3.9.       Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

3.10.    Prodávající je oprávněn odmítnout objednávku, pokud z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží (faktická nemožnost plnění) není možné objednané zboží kupujícímu dodat. O zrušení objednávky bude kupující informován telefonicky anebo prostřednictvím e-mailu. Takové odmítnutí objednávky je považováno za odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího.

 

3.11.    V případě zrušení objednávky či odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího z jakéhokoli důvodu odešle prodávající případnou platbu zpět kupujícímu.

 

 1. 4.           KUPNÍ CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

4.1.       Kupní cena zboží (dále jen „kupní cena“) uvedená na webovém rozhraní obchodu je nezávazná a závazná kupní cena předmětu prodeje je sjednána až při uzavření příslušné kupní smlouvy.

 

4.2.       Kupní cenu a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 

-             v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Mysletín 34, 396 01 Humpolec;

 

-             v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

 

-             bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 131-2095560287/0100, vedený u společnosti Komerční banka, a. s. (dále jen „účet prodávajícího“); nebo

 

-             bezhotovostně platební kartou.

 

4.3.       Jednotlivé způsoby platby mohou být zpoplatněny, přičemž o výši poplatku je kupující informován vždy před potvrzením příslušné objednávky. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, nesmí kupující postoupit žádné pohledávky za prodávajícím třetí osobě.

 

4.4.       Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 

4.5.       Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

 

4.6.       V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy.

 

4.7.       V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 

4.8.       Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.7), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

 

4.9.       Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 

4.10.    Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

4.11.    Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

4.12.    Prodávající si vyhrazuje právo změny ceníku zboží.

 

4.13.    K elektrickým a elektronickým produktům může být připočítán ekologický poplatek dle novely zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a změně některých dalších zákonů, v platném znění, popř. poplatek vyplývající ze zákona 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v platném znění.

 

 1. 5.           ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 

5.1.       Prodávající může od kupní smlouvy odstoupit v případech stanovených občanským zákoníkem a těmito obchodními podmínkami. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy pouze v případech stanovených občanským zákoníkem.

 

5.2.       Kupující má právo na odstoupení od kupní smlouvy, bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo vyrobeno podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobené jeho osobním potřebám, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej kupující porušil a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej kupující porušil.

 

5.3.       Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.2 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí zboží kupujícím nebo jím určenou třetí osobou odlišnou od dopravce, nebo od převzetí posledního kusu zboží, objedná-li kupující v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně, nebo od převzetí poslední položky nebo části dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo první dodávky zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu. Písemné odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

 

5.4.       V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu zasláno nebo předáno bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy, ledaže kupujícímu prodávající nabídl, že si zboží sám vyzvedne. Lhůta podle předchozí věty je zachována, pokud kupující odešle zboží před jejím uplynutím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 

5.5.       V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající všechny peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku způsobu dodání zvoleného kupujícím, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím) do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než prodávající obdrží zboží, nebo než mu kupující prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

 

5.6.       Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

 

5.7.       Nárok na náhradu škody (používání, opotřebení, uvedení do původního stavu) vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

5.8.       Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případech stanovených občanským zákoníkem a těmito obchodními podmínkami. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy do doby převzetí zboží kupujícím z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Za odstoupení od kupní smlouvy se považuje i právní jednání prodávajícího spočívající v oznámení kupujícímu, že jím objednané zboží nemůže dodat. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 

5.9.       Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

 1. 6.           PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 

6.1.       Místem dodání předmětu prodeje je adresa uvedená kupujícím v objednávce nebo registračním formuláři. Prodávající splní svou povinnost dodat předmět prodeje kupujícímu v okamžiku předání předmětu prodeje třetí osobě zajišťující jeho doručení kupujícímu.

 

6.2.       Dodaný předmět prodeje je kupující povinen převzít, nestanoví-li tyto obchodní podmínky jinak. Pokud kupující objednaný a řádně dodaný předmět prodeje nepřevezme, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy. V tomto případě je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady na odeslání předmětu prodeje.

 

6.3.       Prodávající je povinen dodat objednaný předmět prodeje řádně a bez vad. Za řádně plněnou dodávku je považováno i částečné plnění prodávajícího. Kupující je povinen přijmout i částečné plnění prodávajícího, neodporuje-li to povaze závazku nebo účelu kupní smlouvy, pokud tento účel musel být prodávajícímu zřejmý a bude-li prodávajícím upozorněn nejpozději údaji v dodacím listu. Prodávající nahradí kupujícímu případné zvýšené náklady způsobené částečným plněním.

 

6.4.       V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 

6.5.       Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

 

6.6.       V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

6.7.       Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít a zavazuje se prodávajícího neprodleně informovat o důvodech, proč předmět prodeje nepřevzal. V takovém případě také Kupující sepíše s dopravcem či příslušným výdejním místem protokol o poškození zásilky.

 

6.8.       Vlastnické právo k předmětu prodeje přechází z prodávajícího na kupujícího v okamžiku převzetí předmětu prodeje kupujícím či úplným zaplacením kupní ceny, a to okamžikem té události, která nastane později.

 

6.9.       Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

 1. 7.           PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ  

 

7.1.       Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

 

7.2.       Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží:

 

7.2.1.   odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,

 

7.2.2.   je vhodné k účelu, pro které jej kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a

 

7.2.3.   je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

 

7.3.       Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností:

 

7.3.1.   je zboží vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,

 

7.3.2.   zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, ledaže prodávající prokáže, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření kupní smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv,

 

7.3.3.   je zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a

 

7.3.4.   zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením kupní smlouvy.

 

7.4.       Ustanovení čl. 7.3 obchodních podmínek se nepoužije v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost zboží liší a kupující s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil.

 

7.5.       Ustanovení uvedená v čl. 7.2 a 7.3 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží, pokud jeho vadu způsobil sám kupující a dále u opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo opotřebení použitého zboží odpovídající míře jeho předchozího používání.

 

7.6.       Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

 

7.7.       Prodávající odpovídá kupujícímu také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle kupní smlouvy provedena prodávajícím nebo na jeho odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena kupujícím a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl prodávající.

 

7.8.       Kupující může vytknout vadu, která se projeví u zboží v době dvou let od převzetí, ledaže se prodávající s kupujícím dohodnou jinak nebo prodávající či výrobce poskytne zvláštní záruku za jakost nad rámec jeho zákonných povinností. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, doba pro vytčení vady zboží neběží po dobu, po kterou kupující nemůže zboží užívat. Prodávající upozorňuje kupujícího, že někteří výrobci zboží poskytují na zboží zvláštní záruku za jakost. Prodávající poskytuje k prodloužené záruce více informací na webové stránce v sekci „Prodloužení záruky“.

 

7.9.       Vadu může kupující vytknout u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Kupující může uplatnit právo z vady také elektronicky prostřednictvím reklamačního listu uvedeného na webové stránce v sekci „Reklamace a servis“.

 

7.10.    Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím zboží. Týž následek má, nepřevezme-li kupující zboží, ač mu s ní prodávající umožnil nakládat. Má-li kupující převzít zboží od třetí osoby, přechází na něj nebezpečí škody okamžikem, kdy mohl se zbožím nakládat, ne však dříve než v době určené jako čas plnění. Předá-li prodávající dopravci zboží pro přepravu ke kupujícímu, přechází na kupujícího nebezpečí škody předáním prvnímu dopravci pro přepravu do místa dodání. Škoda na zboží, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.

 

7.11.    V případě uznané reklamace nahradí prodávající kupujícímu pouze hodnotu řádně reklamovaného zboží.

 

7.12.    Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady stanoví reklamační řád prodávajícího, který je k dispozici zde.

 

 1. 8.           DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 

8.1.       Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 

8.2.       Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.

 

8.3.       Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

 

8.4.       K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

 

8.5.       Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 

8.6.       Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

8.7.       Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

 1. 9.           OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

9.1.       Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu, který je k dispozici zde.

 

 1. 10.        ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

 

10.1.    Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu viz čl. 9.1 obchodních podmínek.

 

10.2.    Kupující může souhlasit s ukládáním tzv. souborů cookies na jeho počítač. Povinnosti prodávajícího, který tyto soubory ukládá na zařízení kupujícího, jsou dále upraveny zvláštním dokumentem, který je k dispozici zde.

 

 1. 11.        UŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK PRODÁVAJÍCÍHO

 

11.1.    Prodávající má právo změnit své webové stránky a webové rozhraní obchodu, jejich technické řešení a/nebo uživatelské rozhraní. Prodávající má dále právo omezit nebo přerušit funkčnost webového rozhraní obchodu či přístup k němu na dobu nezbytně nutnou z důvodu jejich údržby, opravy či z jakéhokoli jiného důvodu.

 

11.2.    Prodávající je povinen dodržovat při užívání webových stránek prodávajícího právní řád České republiky a odpovídá za jakoukoli škodu, která v důsledku užívání těchto webových stránek vznikne prodávajícímu či třetím osobám z důvodů na straně kupujícímu.

 

11.3.    V případě, že kupující jakkoli poruší tyto obchodní podmínky a/nebo platné právní předpisy, má prodávající právo zrušit uživatelský účet kupujícího, a to i bez předchozího oznámení.

 

 1. 12.        ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

12.1.    Smluvní vztahy vyplývající z těchto obchodních podmínek se řídí právním řádem České republiky, zejména pak občanským zákoníkem. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

 

12.2.    Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

 

12.3.    Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není kupujícímu přístupná.

 

12.4.    Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy zde.

 

12.5.    Obrázky zboží uvedené na webové stránce jsou pouze informativní, vždy má přednost popis zboží, resp. obsah dodávky.

 

12.6.    Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.2.2024