Ochrana osobních údajů

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) a souvisejícími právními předpisy.

V následujícím oznámení o ochraně osobních údajů bychom Vás chtěli informovat o zpracování Vašich osobních údajů ze strany naší společnosti.

 

  1. 1.              ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

1.1.        Správcem Vašich osobních údajů podle čl. 4 bod 7 GDPR je společnost Mechaneo Industrial Solutions s.r.o. IČO: 21120943 , se sídlem Mysletín 34, 396 01 Humpolec (dále i „naše společnost“ nebo „správce“), která se zabývá zejména prodejem profesionálního nářadí. Naše společnost může při zpracování osobních údajů vystupovat v pozici správce či zpracovatele osobních údajů.

 

1.2.        Kontaktní údaje naší společnosti jsou:

adresa: Mysletín 34, 39601 Humpolec

email: info@mechaneo.cz 

1.3.        Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

1.4.        Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

  1. 2.              ZDROJE A KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

2.1.        Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu dobrovolně poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky nebo případně v rámci sledování jejich aktivity na našich webových stránkách. Částečně můžeme zpracovávat také osobní údaje, které jsme získali v souladu s aktuálně platnými zákony o ochraně osobních údajů jinými způsoby z veřejně přístupných zdrojů, např. obchodního rejstříku či z jiných registrů.

 

2.2.        Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

  1. 3.              ÚČELY A PRÁVNÍ TITULY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud naše společnost vystupuje v pozici správce osobních údajů, zpracováváme osobní údaje vždy jen k povoleným účelům a v souladu s aktuálně platnými právními předpisy.

 

3.1.        Zpracování osobních údajů ke splnění našich smluvních závazků

Osobní údaje zpracováváme pro plnění našich smluvních závazků vůči našim zákazníkům v souvislosti s koupí zboží v internetovém obchodě nebo k provádění takzvaných předsmluvních opatření, která následují po konkrétních požadavcích ze strany zákazníka.

V případě nákupu zboží na webové stránce www.profinaradi.com je naše společnost rovněž v pozici prodávajícího předmětného zboží. S ohledem na tuto skutečnost společnost zpracovává osobní údaje zákazníků v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefon a adresa.

Zpracování těchto osobních údajů zákazníků je prováděno za účelem realizace kupní smlouvy mezi společností a zákazníkem, dodání objednaného zboží a také za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů společnosti.

Pokud bude u společnosti uplatněna reklamace výrobku, bude společnost zpracovávat osobní údaje též za účelem vyřízení takové reklamace.

Společnost zpracovává výše uvedené osobní údaje zákazníků po dobu nezbytně nutnou. Osobní údaje uložené v zákaznickém účtu na webové stránce jsou uchovány do okamžiku smazání zákaznického účtu ze strany subjektu údajů nebo ze strany společnosti. Některé osobní údaje (např. osobní údaje na faktuře vystavené společností) jsou uchovány po dobu zákonem předepsaných archivačních lhůt.

Zpracování osobních údajů podle tohoto článku provádí společnost sama nebo tímto pověří třetí osobu jako zpracovatele. V případě, kdy bude objednané zboží na základě žádosti zákazníka doručováno na adresu uvedenou v objednávce, poskytne společnost osobní údaje zákazníka také příslušnému přepravci.

 

3.2.        Zpracování osobních údajů pro zachování našich oprávněných zájmů (se zohledněním Vašich zájmů)

Osobní údaje zpracováváme také tehdy, pokud je to nutné pro zachování oprávněných zájmů společnosti, jakožto správce osobních údajů. K tomu konkrétně patří např.:

-        péče o zákazníky a vyřizování reklamací (v souvislosti s vyřizováním reklamací zpracovává společnost osobní údaje také za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů pro případ možného vzniku sporu z reklamace);

-        opatření pro zlepšení našich služeb a k posílení našich vztahů se zákazníky, např. průzkumy mínění zákazníků, zlepšování a vývoj obsahu webových stránek, měření návštěvnosti webových stránek atd.;

-        ochrana práv společnosti pro případ soudního sporu týkajícího se poskytnutých služeb;

-        zajištění bezpečnosti našeho systému a webových stránek.

Za těmito účely zpracováváme v zásadě veškeré osobní údaje, které o Vás máme k dispozici, a to např. kontaktní údaje, údaje získané prostřednictvím souborů cookies, bezpečnostní logy Vaší aktivity na našich webových stránkách atd.

 

3.3.        Zpracování osobních údajů na základě Vašeho souhlasu

Vaše osobní údaje zpracováváme v jednotlivých případech i tehdy, když jste nám k tomu udělili příslušný souhlas. Souhlas, který jste nám udělili, můžete kdykoli odvolat. Upozorňujeme Vás však, že zpracování údajů uskutečněné před tímto odvoláním souhlasu je i nadále přípustné.

Pokud má návštěvník webové stránky společnosti zájem o zasílání newsletteru a jiných reklamních sdělení, poskytne za tímto účelem společnosti souhlas se zpracováním osobních údajů. V takovém případě bude společnost za těmito účely zpracovávat poskytnuté osobní údaje návštěvníka, a to vždy minimálně v rozsahu e-mailové adresy. Pokud návštěvník webové stránky poskytne rovněž své identifikační údaje, zpracovává společnost za uvedenými účely i tyto údaje. Obsah newsletteru může být personalizován na základě poskytnutých údajů a dalších údajů pro personalizaci obsahu, které společnost zjistí z chování návštěvníka na webových stránkách, případně newsletteru.

Osobní údaje návštěvníka budou pro účely zasílání newsletteru zpracovávány v případě, že návštěvník webové stránky vyplní v příslušném formuláři své osobní údaje a následně potvrdí svou objednávku newsletteru dle instrukce v doručené e-mailové zprávě. Pokud zadání objednávky nebude potvrzeno, poskytnuté osobní údaje návštěvníka budou bez zbytečného odkladu zlikvidovány.

Bez udělení souhlasu může společnost zasílat newsletter pouze svým stávajícím či bývalým zákazníkům, a to na základě oprávněného zájmu společnosti. Tato obchodní sdělení se budou vždy týkat obdobné nabídky zboží či služeb, které jste si již od společnosti objednali.

Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány do doby odvolání uděleného souhlasu. Zpracování osobních údajů podle tohoto článku bude provádět společnost sama anebo tímto pověří třetí osobu jako zpracovatele.

Zasílání newsletter můžete kdykoli odmítnout, a to jak prostřednictvím e-mailové zprávy, tak také kliknutím zde. Odmítnout zasílání lze rovněž kliknutím na odkaz „Odhlásit newsletter“ v zaslaném newsletteru nebo reklamním sdělení.

 

3.4.        Zpracování osobních údajů ke splnění našich zákonných povinností

Některé osobní údaje musíme zpracovávat, abychom splnili zákonné povinnosti společnosti. Tyto povinnosti mohou vyplývat z platných právních předpisů České republiky a také z evropských právních předpisů. Konkrétně z toho mohou pro společnost vyplývat také povinnosti uchovávání, ukládání, hlášení a shromažďování informací, které zpravidla slouží ke kontrolním účelům dotyčných příslušných úřadů a orgánů.

 

3.5.        Informace o změně účelu

Pokud bychom někdy Vaše osobní údaje zpracovávali k jinému účelu než k tomu, pro který jsme je původně shromažďovali, budeme Vás o tomto novém účelu informovat v souladu s právními předpisy.

 

  1. 4.              další informace o zpracování osobních údajů

 

4.1.        V případě, že společnost při zpracování Vašich osobních údajů vystupuje jako zpracovatel osobních údajů, stanoví účel a také prostředky takového zpracování vždy příslušný správce osobních údajů. I v takovém případě však naše společnost dodržuje veškeré právní předpisy týkající se zpracování Vašich osobních údajů a poskytuje jim vysokou míru zabezpečení.

 

4.2.        Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR, které pro Vás může mít právní důsledky nebo Vás jiným způsobem podstatně ovlivnit.

 

  1. 5.              DOBA UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

5.1.        Správce uchovává osobní údaje:

-       po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu);

-       po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

 

5.2.        Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. Pro splnění určitých zákonných nařízení či z důvodu ochrany zájmů společnosti však musíme určité údaje uchovávat i po ukončení smluvního vztahu. Při posuzování doby uchování osobních údajů vycházíme ze lhůt stanovených příslušnými právními předpisy. Pokud není doba zpracování výslovně uvedena v tomto dokumentu či stanovena právním předpisem, stanovíme přiměřenost doby zpracování osobních údajů zejména s ohledem na délku promlčecí doby s rezervou pro to, abychom se dozvěděli, zda byla podána žaloba či zahájeno jiné řízení, zda existuje pravděpodobnost vznesení právních nároků proti společnosti a s ohledem na předpokládané lhůty pro detekci útoků na naši síť či jiná narušení bezpečnosti, obvyklé postupy a doporučení dozorových orgánů a pravděpodobnost a význam hrozících rizik.

 

  1. 6.              PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ (subdodavatelé správce)

 

6.1.        Osobní údaje mohou být v některých případech zpřístupněny třetím osobám jako zpracovatelům, a to zejména jednotlivým externím dodavatelům naší společnosti, provozovatelům technologií využívaných ze strany společnosti, případně v nezbytně nutném rozsahu právním, či daňovým poradcům společnosti. Kromě toho můžeme ostatním příjemcům předávat osobní údaje, pokud jsme k tomu povinni zákonem. Ve všech ostatních případech předáme Vaše osobní údaje třetím stranám pouze tehdy, pokud nám k tomu udělíte příslušné svolení.

 

6.2.        Příjemci osobních údajů jsou osoby:

-       podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

-       zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

-       zajišťující marketingové služby.

 

6.3.        Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

6.4.        Naše firma je zapojena do služby Ověřeno zákazníky a jsme povinni Vás upozornit na následující skutečnost.

„Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.“

 

  1. 7.              VAŠE PRÁVA

 

7.1.        Za podmínek stanovených v GDPR máte:

-       právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

-       právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

-       právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

-       právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

-       právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

-       právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

 

7.2.        Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

7.3.        V případě obdržení žádosti ve smyslu tohoto článku, budeme informovat žadatele o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit až o další dva měsíce. Společnost není povinna žádosti vyhovět například v situaci, kdy je žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech může společnost požadovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo případně odmítnout žádosti vyhovět. V případě důvodných pochybností o totožnosti žadatele je společnost oprávněna požádat jej o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení jeho totožnosti.

 

7.4.        Kromě toho máte právo kdykoli odvolat souhlas udělený ke zpracování Vašich osobních údajů. Takové odvolání nemá vliv na již provedené zpracování a nevztahuje se tedy na účinnost a zákonnost zpracování osobních údajů, provedených do okamžiku tohoto odvolání.

 

  1. 8.              PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

8.1.        Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení Vašich osobních údajů. Správce přijal také technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

 

8.2.        Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

  1. 9.              ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

9.1.        Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 

9.2.        S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 

9.3.        Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

 

Tyto zásady nabývají účinnosti dnem 1.2.2024